Skip to content

Rozpoznanie gruźlicy wieku dziecięcego i ekspresji RNA gospodarza w Afryce AD 6

2 lata ago

430 words

Stosując selekcję zmienną w celu zidentyfikowania najmniejszej liczby transkryptów, które wyróżniły każdą grupę, stwierdziliśmy, że 51 transkryptów odróżnia gruźlicę od innych chorób i 42 wyróżniających się gruźlicy od infekcji latentnej (Tabela S2A i S2B w dodatkowym dodatku). Te minimalne zestawy transkryptów zostały użyte do wygenerowania oceny ryzyka dla każdego pacjenta w zestawie testowym (obejmującym pozostałe 20% próbek z kohorty do odkrycia), który odróżnił gruźlicę od innych chorób (czułość 78% i swoistość 74%) oraz że odróżnia gruźlicę od infekcji latentnej (czułość 96% i swoistość 91%) (tabela 2 i tabela S3 oraz rys. S3 i S4 w dodatkowym dodatku). Ocena wyniku ryzyka w kohorcie walidacyjnej
Łącznie 1599 dzieci zgłaszających się do szpitali w Kenii spełniło kryteria włączenia do badania, a 1471 zostało poddanych ocenie w kierunku gruźlicy.23 W badaniu kontrolnym przypadku obejmującym grupę z gruźlicą potwierdzoną potwierdzoną kulturą uwzględniliśmy 157 tych dzieci. podgrupy w grupie z gruźlicą z ujemną hodowlą (tj. tymi, u których gruźlica była wysoce prawdopodobna, prawdopodobna lub możliwa). Do badania włączono wszystkich pacjentów z potwierdzoną przez hodowlę gruźlicą lub utajoną infekcją, dla których dysponowaliśmy odpowiednimi próbkami RNA (odpowiednio 35 i 14 pacjentów), 44 pacjentami z ujemną pod względem gruźlicy gruźlicą (8 pacjentów, u których gruźlica była wysoce prawdopodobna, 19 u których stwierdzono prawdopodobne i 17, w których było to możliwe) (tabela S4 w dodatkowym dodatku) i 64 losowo wybranych pacjentów z grupy z chorobami innymi niż gruźlica (55 z ujemnymi wynikami IGRA i 9 z dodatnimi wynikami IGRA). Cechy kliniczne pacjentów objętych badaniem mikromacierzy, które podsumowano w Tabeli 1, były podobne do klinicznych cech pacjentów, których nie uwzględniono, z dwoma wyjątkami: z grupą z prawdopodobną gruźlicą, historią bliskiego kontaktu z osobą osoby z gruźlicą częściej występowały u pacjentów biorących udział w badaniu mikromacierzy (tabela S5A w dodatkowym dodatku), a w grupie z chorobami innymi niż gruźlica częściej występowały utrata masy ciała i wysięk opłucnowy u pacjentów, którzy zostali włączeni (tabela S5B w Dodatek dodatkowy).
Rysunek 3. Rysunek 3. Wyniki ryzyka oraz wrażliwość i specyficzność w kenijskiej kohorcie walidacyjnej według grupy diagnostycznej. Panel A pokazuje wyniki ryzyka dla gruźlicy według grupy badanej, obliczone z wykorzystaniem podpisu 51-transkryptowego stosowanego do niezależnej kenijskiej kohorty walidacyjnej, w której odnotowano gruźlicę pozytywną pod względem kulturowym u 35 pacjentów, choroby inne niż gruźlica 55 pacjentów i gruźlica z ujemną kulturą zostały uznane za wysoce prawdopodobne u 5 pacjentów, prawdopodobnie u 19 pacjentów i możliwe u 17 pacjentów
[przypisy: henryk skarżyński, progenis, neomedica ]

0 thoughts on “Rozpoznanie gruźlicy wieku dziecięcego i ekspresji RNA gospodarza w Afryce AD 6”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: pogotowie dentystyczne Śląsk[…]

Powiązane tematy z artykułem: henryk skarżyński neomedica progenis