Skip to content

Porównanie pregabaliny z pramipeksolem w zespole niespokojnych nóg AD 6

2 lata ago

443 words

Oczekiwaliśmy znacznego efektu dawki w przypadku augmentacji, dlatego zleciliśmy testowanie odstawienia, aby najpierw przetestować pregabalinę w porównaniu z 0,5 mg pramipeksolu, następnie uzyskać nie lepszą skuteczność pregabaliny w porównaniu z pramipeksolem, a następnie w celu zwiększenia dawki pregabaliny w porównaniu z 0,25 mg pramipeksolu. Istotność statystyczną określono tylko dla tych analiz wykonanych przed pierwszym nieistotnym wynikiem w teście obniżania, które wystąpiło w etapie 8. Inne analizy statystyczne do porównań potencjalnego zainteresowania nie testowały pod kątem istotności statystycznej, ale przedstawiono je z wartościami P wyłącznie dla odniesienia . Wyniki
Badaj pacjentów
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa pacjentów. W sumie 731 pacjentów poddano randomizacji w 102 ośrodkach w Stanach Zjednoczonych i Europie; 719 otrzymał jedną lub więcej dawek badanego leku. Charakterystyka pacjentów na początku badania i wskaźniki ukończenia leczenia były podobne we wszystkich grupach badawczych (tabela oraz tabela S1 i ryc. S1 w dodatkowym dodatku).
Podstawowe wyniki
Tabela 2. Tabela 2. Punkty końcowe skuteczności pierwotnej i wtórnej, według grupy analitycznej. Rysunek 1. Rycina 1. Średnie zmiany w nasileniu objawów i obserwowana proporcja pacjentów z objawami poprawy, według grupy badanej i liczby tygodni w badaniu. Zmiany w nasileniu objawów mierzono za pomocą Międzynarodowej Skali Oceny Niespokojnych Nóg (IRLS), której ocena mieści się w przedziale od do 40, z wyższymi wynikami wskazującymi na cięższe objawy. Poprawę objawów mierzono za pomocą skali do globalnego obrazu klinicznego poprawy (CGI-I), z objawami określonymi jako bardzo lub znacznie poprawionymi, uważanymi za odzwierciedlające klinicznie znaczącą poprawę. Liczba pacjentów w każdej aktywnej grupie terapeutycznej w punkcie wyjściowym oraz w 12, 26 i 52 tygodniu wynosiła odpowiednio 177, 130, 148 i 126, dla pregabaliny; Odpowiednio 169, 125, 138 i 112, dla 0,25 mg pramipeksolu; i 178, 135, 143 i 117, odpowiednio, dla 0,5 mg pramipeksolu na dzień. Początkowo u 179 pacjentów przeprowadzono randomizację do grupy placebo; po 12 tygodniach tych pacjentów losowo przydzielono do jednej z grup leczonych aktywnie. Panel A pokazuje zaobserwowany średni wynik IRLS dla każdej grupy badanej od wartości początkowej (0 tygodni) do końca badania. Panel B pokazuje uczestników z klinicznie istotną poprawą objawów w stosunku do całkowitej liczby uczestników obserwowanych podczas każdej wizyty. Po 52 tygodniach, przy ostatniej obserwacji, proporcje pacjentów z poprawionymi objawami, zgodnie ze skalą CGI-I, wynosiły 72,2% dla pregabaliny, 57,1% dla 0,25 mg pramipeksolu i 68,2% dla 0,5 mg pramipeksolu.
Po 12 tygodniach pacjenci, którzy otrzymywali pregabalinę, w porównaniu z tymi, którzy otrzymywali placebo, mieli znacznie większą redukcję (poprawę) w skali IRLS, a większy odsetek pacjentów w grupie pregabaliny wykazywał objawy, które zostały zgłoszone jako bardzo dużo lub bardzo poprawiła się ocena CGI-I (71,4% vs
[hasła pokrewne: drogi piramidowe, gimnazjum głuszyca dziennik elektroniczny, bogusia lewińska instagram ]

0 thoughts on “Porównanie pregabaliny z pramipeksolem w zespole niespokojnych nóg AD 6”

Powiązane tematy z artykułem: bogusia lewińska instagram drogi piramidowe gimnazjum głuszyca dziennik elektroniczny