Skip to content

CMX001, aby zapobiegać chorobie cytomegalowirusa w transplantacji komórek krwiotwórczej AD 2

2 lata ago

432 words

Przecina ona błonę komórek docelowych przez ułatwioną i pasywną dyfuzję i ma długi wewnątrzkomórkowy okres półtrwania. 9-11 CMX001 jest przekształcany wewnątrzkomórkowo w difosforan cydofowiru po rozszczepieniu jego ugrupowania lipidowego i fosforylacji przez wewnątrzkomórkowe kinazy.9,10 W przeciwieństwie do cydofowiru, CMX001 nie jest substratem organicznego transportera jonów 1, nie jest skoncentrowany w kanalikach proksymalnych nerki i jest mało prawdopodobne, aby miał działanie toksyczne na nerki.9-12 CMX001 został pierwotnie zsyntetyzowany i oceniony jako doustny środek na ospę prawdziwą dla inicjatyw związanych z biodegradacją, 9,13,14 ale ma również silne działanie przeciwwirusowe przeciwko wirusom opryszczki, 15, 16 poliomawirusom, 17-19 adenowirusom, 20 i innym ortopokswirusom 21, 22 in vitro oraz w modelach zwierzęcych. CMX001 jest około 400 razy silniejszy niż cydofowir in vitro przeciwko CMV, w tym opornym na gancyklowir, 23 i jest skuteczny w leczeniu choroby CMV w modelach zwierzęcych.24,25 W tym badaniu ocenialiśmy profil bezpieczeństwa, profil skutków ubocznych i skuteczność różnych dawek CMX001 w zapobieganiu lub kontroli zakażenia CMV u seropozytywnych biorców komórek krwiotwórczych CMV.
Metody
Pacjenci
Odbiorcy allogenicznych przeszczepów komórek krwiotwórczych, którzy ukończyli 18 lat i którzy byli seropozytywni w kierunku CMV, kwalifikowali się do badania, jeśli mieli dowody na wszczepienie i byli w stanie połykać tabletki. Badanie – podawanie leku rozpoczęto 14 do 30 dni po transplantacji. Kryteria wyłączenia obejmowały leczenie środkami przeciw CMV po transplantacji, ciężką niewydolnością nerek lub wątroby oraz ciężką, ostrą chorobą przeszczepu przeciwko gospodarzowi przewodu pokarmowego (GVHD), która wykluczałaby doustne podawanie leku (szczegółowe kryteria, patrz Dodatek dodatkowy, dostępny z pełny tekst tego artykułu na). W ciągu 7 dni przed podaniem pierwszej dawki badanego leku, pacjenci byli badani pod kątem poziomów DNA CMV w osoczu za pomocą testu reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR); pacjenci byli uprawnieni do udziału w badaniu, jeśli nie mieli DNA CMV w osoczu lub mieli niski poziom, który nie wymagał leczenia zgodnie z kryteriami badacza terenu. Pacjenci byli rekrutowani z 27 ośrodków w Stanach Zjednoczonych.
Projekt badania
W kohorcie każdej dawki, kwalifikujący się pacjenci byli losowo przydzielani w stosunku 3: 1, aby otrzymywać CMX001 lub pasujące placebo. Randomizację przeprowadzono za pomocą scentralizowanej, 24-godzinnej automatycznej odpowiedzi głosowej telefonicznej i opartych na sieci Web systemów reagowania. Randomizacja polegała na stratyfikacji uczulenia w zależności od obecności lub braku DNA CMV w osoczu w ciągu 7 dni przed dawkowaniem oraz w zależności od obecności lub braku ostrej GVHD wymagającej leczenia glikokortykoidami podczas randomizacji.
[patrz też: gabinety oregano h97iczne, oregano h97 legnica, oregano h97 ]

0 thoughts on “CMX001, aby zapobiegać chorobie cytomegalowirusa w transplantacji komórek krwiotwórczej AD 2”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: zdjęcie panoramiczne zębów gliwice[…]

Powiązane tematy z artykułem: oregano h97 visolvit junior zielonkawy kał